olekalla: Львів Високий замок (Львів)
[personal profile] olekalla
Щось я довго не записувала тут нічого. Аж так мені здалося на мить довго, що варто стало писати свої думки. Ну ось Крим - загарбаний Росією. Ну ось ми на порозі можливо війни і усі -без виключення чекають тільки цього сценарію. Озброюються думають про армію та флот та про навчання молодих солдат.
Невже це справді так. Уже усі звикли що можливо життя зміниться безповоротно. Як змінилися усі за ці останні 3 місяці. Коли ми плакали при словах - небесна сотня та згадували Михайла Жизневського та Нігояна. Коли тисячі - сотні тисяч українців раптом поєдналися і перестали савритися а нарешті оцінили що у них є своя земля. - Україна. Усе змінилося за лічені дні. Ось пролунали перші постріли - влучили у дітей снайпери. ось поховали більше 100 українців що загинули на Майдані. І нарешті сам МАЙДАН.
Символ незалежності. Чи підніметься він знову уже втретє?
Чи буде війна в Україні?
Більшість друзів з Менська - з жахом і страхом та співчуттям щодня пишуть у Фейсбуці, щодня ми чекаємо першого пострілу і оголошення повної мобілізації і готовності до війни. Вочевидь - напруження та загроза - стало другим імям для нас але і терпіння, проте чи надовго? Не варто уговорювати Путіна. Варто подумати про те що з нас вийдуть добрі партизані і стріляти ми будемо усі - і жінки і навіть діти.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.