ЕНМГ

7/11/13 16:36
olekalla: Львів Високий замок (Львів)
[personal profile] olekalla
Можливість діагностика стану периферичної нервової системи, методом електронейроміографії. Нешкідливий неінвазивний метод визначити стан і особливості захворювань периферичної нервової системи, диференційно дагностики спадкових захворювань нервової системи, рання діагностика міастенії, корінцевого синдорму, демієлінізуючих зазворювань з можливість провести ССВП (сомато-сенсорні викликані потенціали, діагностика стану вегетативної нервової системи. (детальніша інформація уточнюється листом на електронну пошту: olekalla@gmail.com
для уточнення деталей обстеження - прошу писати на електронний адрес.
Даний блог надлежить к.м.н. неврологу нейрофізіологу Олексюк-Нехамес Алла Григорівна.
Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.